Etický kódex


je to, čo riadi moje činy a moje rozhodnutia ako kouča


ROVNOSŤ

Rešpektujem všetky kultúry, etniká, národnosti, farby pleti, pohlavia, sexuálne orientácie, rodovú identitu, vek, náboženstvá, imigračný status, mentálne alebo fyzické postihnutie a nikdy neodmietnem klienta na základe týchto faktorov.

DÔVERNOSŤ

Prísne zachovávam mlčanlivosť o všetkom, čo sa prerokuje s mojim klientom, pokiaľ neexistujú informácie, ktoré môžu ohroziť môjho klienta alebo iné osoby, alebo pokiaľ od klienta nedostanem súhlas na zverejnenie časti informácií.

OSOBNÝ RAST

Zaväzujem sa neustále sa vzdelávať a rozvíjať nové zručnosti, aby som mohla slúžiť mojim klientom ako najlepšie viem.

VZŤAH

Môj vzťah s klientom udržiavam prísne profesionálny, vyhýbam sa akejkoľvek blízkosti, ktorá by mohla viesť                     k romantickému zámeru.

Platby: Platobné podmienky nášho profesionálneho vzťahu máme od začiatku úplne jasné a neúčtujem si žiadne skryté poplatky.

SÚCIT A EMPATIA

Rešpektujem identitu môjho klienta, úroveň vedomia, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia.

KOMUNIKÁCIA

Moja komunikácia je vždy jasná a úctivá. Vyhýbam sa používaniu vulgárnych slov alebo zvyšovaniu hlasu, aby som vyjadrila svoj názor.

KONFLIKT ZÁUJMOV

Situácia, v rámci ktorej sa stretávajú viaceré záujmy, pričom by práca v prospech jedného záujmu mohla byť                    v neprospech iného alebo v konflikte s iným. Môže ísť o finančné, osobné alebo iné záujmy.

EXPERTÍZA

Môjho klienta okamžite odporučím inému odborníkovi, ak zistím, že situácia nespadá do rozsahu mojich kompetencií a praxe.